Meer info?
Kristine Simons
tel. 02 238 10 24
fax 02 238 10 16
kristine.simons@swfkleding.be
Inleiding
Deze pagina is bedoeld als hulpmiddel voor de werknemers en werkgevers die ressorteren onder het paritair comité van de Textielverzorging (PC nr. 110)

Met “Gemeenschappelijk Fonds Textielverzorging” (de term die op deze site gebruikt wordt) worden de Fondsen voor Bestaanszekerheid bedoeld die zijn opgericht in de schoot van de genoemde paritaire comités.

U vindt op deze pagina o.a. informatie over:
 1. Brugpensioen
 2. Syndicale premie
 3. Toeslag tijdelijke werkloosheid

Al de nodige formulieren kan u ook via deze site downloaden.

De inhoud van deze website kan op geen enkele wijze de auteurs ervan verbinden. Enkel de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen de rechten en plichten die op deze website aan bod komen. Deze website biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en de auteurs kunnen dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge het gebruik ervan.

Deze website bevat verschillende formulieren die u kunnen helpen een voordeel aan te vragen. Het doorgeven van uw persoonsgegevens houdt in dat u toestemming verleent tot de verwerking ervan zoals bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de desbetreffende aanvraag.

1. Brugpensioen - Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
(60 jaar: CAO geldig tot 30/06/2023)
(62 jaar: CAO geldig tot 30/06/2023)

Wie komt ervoor in aanmerking?
Elke arbeider tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 110 valt en RSZ- voornummer 049 heeft en die:
 • Minstens 60 jaar is mits 40 jaar beroepsverleden. OF
 • Minstens 60 jaar is mits 20 jaar gewerkt hebben in regeling van nachtwerk, ploegenarbeid met nachtprestaties, of andere vormen van arbeid met nachtprestaties (33 jaar beroepsverleden) OF
 • Gedurende de laatste 10 / 15 jaar minstens 5 / 7 gewerkt hebben in een zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden) OF
 • Minstens 62 jaar met 40 jaar beroepsverleden voor mannen en 38 jaar voor vrouwen in 2022, 39 jaar van 2023.

Algemene voorwaarden voor elke CAO SWT:
 • Minstens 1 jaar in de sector gewerkt heeft onmiddellijk vóór het ontslag én minstens 5 jaar anciënniteit heeft in de sector.
 • Door de RVA aanvaard wordt als bruggepensioneerde.

Hoe een dossier samenstellen?
Arbeiders die gesyndikeerd zijn, richten zich het best tot hun vakbond. Deze maakt een volledig dossier en bezorgt het aan het Fonds.

Indien u niet gesyndikeerd bent, dient u zelf een dossier aan te maken.
Een volledig dossier bestaat uit:

Aanvraagformulier
• Kopie C4 brugpensioen
• C2 (te verkrijgen bij de vakbond of werkloosheidsdienst)

Bij werkhervatting of stopzetting van de werkhervatting, dient u onmiddellijk het fonds schriftelijk te verwittigen (bij voorkeur via mail).

2. Syndicale Premie

Wie komt ervoor in aanmerking?
Elke arbeider tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 110 valt en RSZ- voornummer 049 heeft en die in dienst is op 30 juni of op de vrijdag ervóór in geval van ontslag.

Werkwijze
Elk jaar in september stuurt het fonds een attest op naar elke arbeider in de sector.

Arbeiders die gesyndikeerd zijn, gaan hiermee naar hun vakbond. De vakbond stempelt het attest af en bezorgt het terug aan het fonds ter uitbetaling.

Indien u niet gesyndikeerd bent, kan u niet genieten van deze premie.

Bedrag
Vanaf 2018 bedraagt de syndicale premie 145 euro.
De uitbetaling start vanaf 15 november.


Syndicale Premie voor werklozen en (brug)gepensioneerden
Werklozen en (brug)gepensioneerden hebben nog éénmaal recht op een premie van 145 euro.
De vakbond zorgt voor de aanvraag naar het fonds toe.

3. Toeslag tijdelijke werkloosheid: Terugbetaling aan de werkgever

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de werkgevers ertoe gehouden volgende supplementen per dag tijdelijke werkloosheid te betalen:
 • 4 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid van een kalenderjaar
 • 3 euro voor de daarop volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar
 • 2 euro voor alle overige dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 5l S 8 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging betaalt een tussenkomst aan de werkgevers als volgt :
 • 2 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid van een kalenderjaar
 • 1 euro voor daarop volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar

De tussenkomst zal door het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging worden toegekend volgens de hierna volgende modaliteiten.

Het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging zal op RSZ-kwartaalbasis, in zoverre de nodige gegevens beschikbaar zijn, in de tweede helft van het daaropvolgende kwartaal een betaling verrichten aan de betrokken werkgevers.
De berekening van het te betalen bedrag zal gebeuren op basis van de gegevens die het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, nadat de werkgevers bij middel van de verplichte multifunctionele aangifte aan de sociale zekerheid de individuele loon- en arbeidstijdgegevens per kwartaal aan de Sociale Zekerheid hebben meegedeeld.
Hiertoe neemt het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging enkel de dagen in aanmerking zoals die worden geregistreerd en die haar worden meegedeeld door de Kruispuntbank.

Het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging zal bij elke betaling tevens op elektronische wijze aan de werkgevers een gedetailleerde toelichting ter beschikking stellen aangaande de berekening van de tussenkomsten die hen zullen toekomen.

Teneinde de betaling van de tussenkomsten mogelijk te maken dienen de werkgevers vooraf aan het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging een bankrekeningnummer mede te delen waarop zij de tussenkomsten wensen te ontvangen, evenals het e-mail adres waarop zij de hoger bedoelde gedetailleerde toelichting wensen te zien toekomen.

Na afloop van elk kalenderjaar bezorgt het Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging een afrekening aan de betrokken werkgevers.