Thermische omgevingsfactoren

Het Koninklijk Besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren bepaalt dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren over de thermische omgevingsfactoren van klimatologische of technologische aard.

In functie van de verkregen resultaten tijdens de risicoanalyse moet de werkgever de gepaste preventiemaatregelen bepalen. Wij weten dat er door de bevoegde instanties reeds een aantal controles hieromtrent werden gedaan en wij willen u dan ook graag informeren.

Gelukkig bestaat er een eenvoudig maar afdoend Excel-bestand, uitgewerkt door een professor aan de KUL, dat vrij te gebruiken is. Aan de hand van zes korte onderdelen kan u zelf bepalen wat de eventuele risico's zijn: het programma maakt automatisch een synthese.

Sla - na het ingevuld te hebben - dit bestand op en onthoud waar het staat mocht er bij een volgende externe controle naar gevraagd worden.

Download het Excel-bestand hier
Preventie van psychosociale risico’s op het werk

Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk bepaalt dat “de werkgever de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk moet identificeren met medewerking van de werknemers” en “passende preventiemaatregelen moet treffen”.

Om de werkgevers te helpen, heeft TFTC in samenwerking met FBT een sectorale bevraging opgesteld die helemaal voldoet aan de verwachtingen van de wetgever! Deze bevraging mag anoniem gebeuren, maar best laat u uw medewerkers tekenen dat ze de vragenlijst ontvangen hebben (cfr. arbeidsreglement).

Hieronder vindt u de link om deze bevraging in te vullen. Ze is ook nog steeds verkrijgbaar op papier, mits een simpele vraag aan TFTC.

Ga naar de enquete op www.train4texcare.be/bevraging