FinanciŽle tussenkomst in de opleidingskosten
Opleidingen en bijscholingen van arbeiders uit de sector textielverzorging zijn noodzakelijk maar niet goedkoop. Daarom krijgt de werkgever een tussenkomst in de opleidingskosten via de opleidingsportefeuille.

Doel van de opleidingsportefeuille
Iedere werkgever uit de sector textielverzorging kan jaarlijks (en kosteloos) een opleidingsportefeuille aanvragen bij TFTC. Dit budget kan de werkgever gebruiken om een tegemoetkoming te krijgen voor opleidingen van arbeiders die behoren tot het PC 110, met een maximale tussenkomst van 300 euro per jaar. Hiervoor dienen wel enkele afspraken gemaakt te worden en verwacht TFTC ook een opleidingsplan.

Welke opleidingen komen in aanmerking?
De opleidingsportefeuille geldt zowel voor interne als externe opleidingen.
Interne opleidingen worden gegeven door het eigen personeel van het bedrijf en worden vergoed tegen 15 euro per werknemer per uur met een maximum van 10 uur per jaar.

Voor externe opleidingen, die eveneens in het bedrijf zelf kunnen gegeven worden (maar door een externe opleider) bedraagt de vergoeding 30 euro per uur per werknemer met een maximum van 10 uur per jaar. Hier heeft TFTC extra nodig: een kopie van de factuur van de opleidingsverstrekker met daarop de namen van de deelnemers aan de opleiding (of kopie van de door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst).

Volgende kosten komen niet in aanmerking voor een financiŽle tussenkomst:
  • de loonkost van de deelnemers aan de opleiding
  • de verplaatsingsonkosten van de deelnemers
  • kosten voor infrastructuur, locatie en catering

Voorwaarde om een financiŽle tussenkomst te krijgen:
Van iedere opleiding (intern en extern) moet elke deelnemer een evaluatieformulier invullen, dateren en ondertekenen. Onvolledige formulieren komen niet in aanmerking voor vergoeding.

De correcte documenten kan u vinden bij Formulieren

Nieuwe portefeuille strategie vanaf 1 januari 2017

Een nieuwigheid is dat het beschikbaar budget voor ondernemingen die de vorige jaren aan overschatting hebben gedaan, door TFTC zal vastgelegd worden. Lees hiervoor zeker punt 3. Ook qua afrekening is er een verfijning gebeurd. Lees daarvoor zeker punt 8.


HET SYSTEEM EN DE AFSPRAKEN

1. Om aanspraak te kunnen maken op de steun van het Gemeenschappelijk Fonds moet het bedrijf bij de start van het nieuwe portefeuillejaar het AFSPRAKENBLAD ingevuld en ondertekend hebben. Een nieuwe onderneming moet ook de gegevens in verband met de werkgelegenheid op de BEDRIJFSFOTO hebben ingevuld. De ondertekening van het afsprakenblad gebeurt door de zaakvoerder en een ervaren (trouwe) arbeider. Zolang dat niet gebeurd is, dient TFTC bij de stuurgroep geen aanvraag in.
2. De grote bedrijven met een ondernemingsraad dienen geen afsprakenblad in te vullen, maar moeten bij aanvang van een nieuw portefeuillejaar wel het schriftelijk bewijs leveren (met handtekeningen) dat de steun van het Gemeenschappelijk Fonds en het opleidingsplan van dat bedrijf tijdens een ondernemingsraad werden toegelicht en goedgekeurd. Een getekende kopie van de NOTULEN van die vergadering is noodzakelijk. Is er geen ondernemingsraad in dit soort bedrijf, dient de syndicale delegatie ingelicht te worden.
Update vanaf 1 januari 2018: wie moet het afsprakenblad tekenen namens de werknemers?
- als er een ondernemingsraad is, tekenen de afgevaardigden in deze ondernemingsraad en ontvangt TFTC een kopie van de notulen
- als er een syndicale delegatie is, of een comitť, of een syndicaal verkozene, dan is dat de persoon die mee moet tekenen
- in alle andere gevallen tekent er iemand vanop de werkvloer, iemand die tot het PC 110 behoort. Zijn/haar functie wordt eveneens vermeld bij zijn/haar naam.
3. Voor bedrijven die de laatste twee jaren veel meer budget hebben aangevraagd dan ze effectief hebben opgebruikt, wordt het budget voor het daaropvolgende werkjaar bepaald op basis van de laatste afrekening. Deze wordt met 25% verhoogd en dat wordt het nieuwe budget. Van deze stelregel kan worden afgeweken indien de onderneming bewijst dat ze in het nieuwe werkjaar sterk gaat investeren in opleidingen en dit na bespreking met TFTC.

4. Het opleidingsplan dat bij het begin van een werkjaar wordt opgesteld, is NIET limitatief. Het kan altijd uitgebreid worden mits goedkeuring door de stuurgroep en indien – door omstandigheden – bepaalde opleidingen niet kunnen doorgaan, is dat geen reden tot vermindering van het budget of verwerping van de aanvraag.
5. De budgetaanvraag van elke onderneming wordt door TFTC naar de leden van de stuurgroep en naar de bedrijfsleider gestuurd minimaal 7 werkdagen voor de volgende vergadering.
6. Bij twijfel rond de budgetaanvragen kan de stuurgroep aan TFTC vragen om bijkomende inlichtingen te verzamelen in het bedrijf via een gesprek met de bedrijfsleider en/of de werknemer die mee getekend heeft op het afsprakenblad. De aanvraag komt dan op de agenda van de volgende vergadering van de stuurgroep.
7. Voor de afrekening van de opleidingsinspanningen is het een absolute vereiste om van elke deelnemer/arbeider aan elke opleiding een ingevuld en ondertekend evaluatieblad te krijgen (geen kopieŽn of faxen of PDF). In principe wordt het standaardformulier van TFTC gebruikt. Ondernemingen die in het kader van ISO-certificering (of andere) zelf reeds een evaluatieblad gebruiken, kunnen dit verder doen mits duidelijke afspraken met TFTC zodat iedere onderneming quasi op dezelfde manier in zijn geheel kan geŽvalueerd worden. Opleidingen die gratis worden georganiseerd, worden niet opgenomen in de portefeuille.
8. Om de stand van zaken in het budget netjes te kunnen opvolgen, vraagt TFTC om trimestrieel alle beschikbare evaluatiebladen te ontvangen. Onvoorwaardelijk moet TFTC op 1 november gegevens over het lopende werkjaar hebben. Dit is belangrijk om te controleren of het voorziene budget zal volstaan want het is ook de laatste periode waarin TFTC nog een eventuele budgetverhoging kan aanvragen. Indien TFTC alle evaluatiebladen slechts ontvangt op het einde van het werkjaar en het afgesproken budget op die manier overschreden wordt, zal TFTC enkel dat afgesproken budget uitbetalen. Een overzicht van de toestand kan steeds aan TFTC gevraagd worden.
9. Op het einde van het werkjaar kan TFTC vragen om een kort evaluatiegesprek te gaan voeren met de bedrijfsleider en/of enkele werknemers om een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de geleverde inspanningen en om te luisteren naar opleidingsvragen van werknemers. Omdat dit wellicht enige aanpassing vraagt, zal TFTC de bedrijven tijdig inlichten en toestemming vragen voor dat bezoekje.

Voor aanvraag en opstart van een opleidingsportefeuille, neem contact op met Kathrin Callewaert via info@train4texcare.be of tel. 02/463 19 50