Meer info?
Kristine Simons
tel. 02 238 10 24
fax 02 238 10 16
kristine.simons@swfkleding.be
Inleiding
Deze pagina is bedoeld als hulpmiddel voor de werknemers en werkgevers die ressorteren onder het paritair comité van de Textielverzorging (PC nr. 110)

Met “Gemeenschappelijk Fonds Textielverzorging” (de term die op deze site gebruikt wordt) worden de Fondsen voor Bestaanszekerheid bedoeld die zijn opgericht in de schoot van de genoemde paritaire comités.

U vindt op deze pagina o.a. informatie over:
 1. Oudere werklozen
 2. Brugpensioen
 3. Syndicale premie

Al de nodige formulieren kan u ook via deze site downloaden.


De inhoud van deze website kan op geen enkele wijze de auteurs ervan verbinden. Enkel de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen de rechten en plichten die op deze website aan bod komen. Deze website biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en de auteurs kunnen dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge het gebruik ervan.

Deze website bevat verschillende formulieren die u kunnen helpen een voordeel aan te vragen. Het doorgeven van uw persoonsgegevens houdt in dat u toestemming verleent tot de verwerking ervan zoals bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de desbetreffende aanvraag.1. Oudere werklozen (CAO geldig tot 30/06/2015)

Wie komt ervoor in aanmerking?
Elke arbeider tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 110 valt en RSZ- voornummer 049 heeft en die:
 • Minstens 2 jaar in de sector gewerkt heeft onmiddellijk vóór het ontslag én minstens 20 jaar sectoranciënniteit heeft
 • Niet ontslagen werd omwille van dringende reden
 • Minimum 53 jaar is op het ogenblik van het ontslag

Hoe een dossier samenstellen?
Arbeiders die gesyndikeerd zijn, richten zich het best tot hun vakbond. Deze maakt een volledig dossier en bezorgt het aan het Fonds.

Indien u niet gesyndikeerd bent, dient u zelf een dossier aan te maken.
Een volledig dossier bestaat uit:2. Brugpensioen - Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
(59 jaar: CAO geldig tot 30/06/2021)
(62 jaar: CAO geldig tot 30/06/2021)

Wie komt ervoor in aanmerking?
Elke arbeider tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 110 valt en RSZ- voornummer 049 heeft en die:
 • Minstens 59 jaar is mits 40 jaar beroepsverleden. OF
 • Minstens 59 jaar is mits 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden), ploegenarbeid met nachtprestaties, of andere vormen van arbeid met nachtprestaties (33 jaar beroepsverleden). OF
 • Minstens 62 jaar met 40 jaar beroepsverleden voor mannen en 34 jaar voor vrouwen.

Algemene voorwaarden voor elke CAO SWT:
 • Minstens 1 jaar in de sector gewerkt heeft onmiddellijk vóór het ontslag én minstens 5 jaar anciënniteit heeft in de sector.
 • Door de RVA aanvaard wordt als bruggepensioneerde.

Hoe een dossier samenstellen?
Arbeiders die gesyndikeerd zijn, richten zich het best tot hun vakbond. Deze maakt een volledig dossier en bezorgt het aan het Fonds.

Indien u niet gesyndikeerd bent, dient u zelf een dossier aan te maken.
Een volledig dossier bestaat uit:

Aanvraagformulier
• Kopie C4 brugpensioen
• C2 (te verkrijgen bij de vakbond of werkloosheidsdienst)


Bij werkhervatting of stopzetting van de werkhervatting, dient u onmiddellijk het fonds schriftelijk te verwittigen (bij voorkeur via mail).
3. Syndicale Premie

Wie komt ervoor in aanmerking?
Elke arbeider tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 110 valt en RSZ- voornummer 049 heeft en die in dienst is op 30 juni of op de vrijdag ervóór in geval van ontslag.

Werkwijze
Elk jaar in september stuurt het fonds een attest op naar elke arbeider in de sector.

Arbeiders die gesyndikeerd zijn, gaan hiermee naar hun vakbond. De vakbond stempelt het attest af en bezorgt het terug aan het fonds ter uitbetaling.

Indien u niet gesyndikeerd bent, kan u niet genieten van deze premie.

Bedrag
Vanaf 2018 bedraagt de syndicale premie 145 euro.
De uitbetaling start vanaf 15 november.


Syndicale Premie voor werklozen en (brug)gepensioneerden
Werklozen en (brug)gepensioneerden hebben nog éénmaal recht op een premie van 145 euro.
De vakbond zorgt voor de aanvraag naar het fonds toe.